Loc Gov & WatSan Niassa Remain budget


Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Mozambique
Ус
Assainissement d'eau
01.01.2022 - 31.12.2025
шв.франк 4'344'000
Удирдлага / Хариуцах байгууллага ШХА
Кредит Хөгжлийн хамтын ажиллагаа
Төслийн хамтрагч гэрээт хамтрагч
Secteur privé
  • Sectreur privé étranger Sud/Est


Төсөв Одоо хэрэгжиж буй үе шат Швейцарийн төсөв шв.франк   4'344'000 Өнөөг хүртэл олгосон Швейцарийн санхүүжилт шв.франк   0
Төслийн үр шатууд

Phase 99 01.01.2022 - 31.12.2025   (Active)

Phase 2 01.01.2018 - 31.12.2021   (Одоо хэрэгжиж буй үе шат) Phase 1 01.10.2012 - 31.12.2017   (Active)