Hospodářství a obchod

Česká republika od roku 1989 dokázala vybudovat stabilní obchodní podmínky. Její geografická poloha, historicky efektivní průmysl, kvalita a náklady na práci stejně jako zavedení cílené motivační politiky - daňové úlevy, finanční podpora na vzdělávání a převod půdy za přijatelné ceny - pomohly přilákat velké množství přímých zahraničních investic. Cílem novely zákona o podpoře investic v roce 2012 (nejnovější informace naleznete na internetových stránkách CzechInvest )  bylo zaměření na podporu investic komplexních projektů s vysokým technologickým a hodnotovým potenciálem v České republice.

Česká republika těží také ze značné finanční podpory EU prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů. Tato podpora může být zaměřena na širokou škálu pracovních míst, jako například na posílení spolupráce mezi světem vědy a podnikání, zintenzivnění investic do infrastruktury, zvýšení energetické účinnosti, zlepšení učňovského systému s cílem dosáhnout větší slučitelnosti s trhem práce a zlepšení účinnosti veřejné správy.

Dnes je tato země jednou z nejvíce rozvinutých průmyslových zemí střední a východní Evropy. Její hospodářská situace je povzbudivá, i když ne zcela bez výzev. Patří sem například závislost země na zahraničních trzích jak na exportu, tak na přímých investicích. Náhlý hospodářský pokles v eurozóně - český výrobní sektor je silně integrován do evropského a zejména německého výrobního řetězce - nebo masivní prodej by mohl vyvolat negativní dynamiku v hospodářství země. Další výzvou je nedostatek pracovních sil, protože je země již několik let v plné zaměstnanosti, což již ovlivňuje její výrobní kapacitu.

S cílem připravit zemi na budoucnost se úřady snaží o dynamickou změnu směrem k znalostní ekonomice a v roce 2019 byla přijata „Inovační strategie České republiky“. Za prosazení tohoto dokumentu odpovídá předseda vlády a provedení Rada pro výzkum, vývoj a inovace, které předsedá. Podpora vědy, výzkumu a inovací se tak stala jednou z hlavních priorit současné vlády, jejímž cílem je nejen generovat objem, ale zejména vytvářet přidanou hodnotu. Strategie je nadčasová, mezisektorová a nepolitická a skládá se z devíti pilířů: i) výzkum a vývoj, ii) technologie, iii) digitalizace, iv) inteligentní infrastruktura, v) inteligentní lidé, vi) patenty, vii) investice, viii) excelence a ix) start-upy.

Česká republika pevně usiluje o svobodný mezinárodní obchod, je odhodlána odstraňovat obchodní bariéry a je proti protekcionistickým politikám. Udržování konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích je také jednou z priorit země. Nová inovační strategie je navržena tak, aby umožnila zemi vystoupat po žebříku tvorby hodnot s cílem učinit z České republiky do roku 2030 jednu z nejrozvinutějších zemí.

Bilaterální hospodářské vztahy

V posledních letech se bilaterální obchod vyvíjel pozitivně; Vývoz ze Švýcarska do České republiky poprvé v roce 2003 překročil hranici 1 miliardy CHF.

Celkově se objem obchodu mezi Švýcarskem a Českou republikou od roku 2000 průběžně zvyšoval, až na několik výjimek, jako např. v roce 2016. Od roku 2009 má Švýcarsko s Českou republikou zápornou obchodní bilanci.

Tři nejdůležitější exportní produkty Švýcarska - farmaceutika, neelektrické stroje a elektrické stroje - zůstaly v posledních letech beze změny. Přednosti těchto produktů jsou kvalita, přesnost, spolehlivost a vyspělé technologie.

„Vozidla, letadla atd.“ jsou nejdůležitější kategorie dovozů z České republiky do Švýcarska, dále stroje a drahé kovy a předměty z těchto kovů.

Klasifikace podle Spolkové celní správy ukazuje, že neelektrické a elektrické stroje, jakož i náhradní slitiny a předměty z náhradních slitin jsou nejdůležitějšími dovozními a vývozními artikly, což zdůrazňuje význam výrobního sektoru pro ekonomiku obou zemí.

Dobrá ekonomická situace a příznivé všeobecné podmínky pro zahraniční investice posílily přítomnost Švýcarska v České republice. Obecně jsou švýcarské investice relativně rozmanité, protože se mohou vztahovat na akvizice, expanze nebo obchodní diverzifikaci. V tomto posledním bodě je třeba zmínit, že řada švýcarských nadnárodních společností si vybrala Českou republiku, aby zřídila jedno ze svých servisních středisek, která nabízejí informační technologie, finance, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek dalším dceřiným společnostem po celém světě.

Pro více informací navštivte:

S-GE Switzerland Global Enterprise

CzechInvest